ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15

 

     ในนามของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัด ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงออกและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ยึดหลักในการดำเนินการตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” เพื่อเป็นสถานศึกษาที่สร้างคนคุณภาพ และมีบรรยากาศของป่าปลูกอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งนี้ จึงถือได้ว่าจะเป็นการร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมฐานนวัตกรรม สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ผศ. ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมการประกวด / แข่งขันระดับประเทศและการแสดง Science Show

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00 - 15.30 น. ลงทะเบียน และฝากสัมภาระ  ทุกการแข่งขัน ลงทะเบียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ -     ฝากสัมภาระ ณ จุดลงทะเบียน
ติดตั้งโครงงาน + สิ่งประดิษฐ์ (กำหนดให้ ติดตั้งแล้วเสร็จภายในเวลา15.00 น.) สิ่งประดิษฐ์ + โครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น- ติดตั้ง ณ ห้องโถงใหญ่ อาคารพลตำรวจเอกเภา  สารสิน (C5)
15.30 - 17.00 น. พิธีเปิดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15กล่าวต้อนรับ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 กล่าวเปิดค่าย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายภาพร่วมกัน (แบ่งตามลำดับศูนย์ภูมิภาค)   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
ชี้แจงแนวทางในการเข้าค่าย แนะนำสถานที่ กติกาการเข้าค่ายโดย ดร.สิทธิ ดวงเพชร ผู้ประสานงานค่าย
ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าเดินทางโดย รองศาสตราจารย์ นฤมล จียโชค ประธานกิจกรรมเยาวชน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show) ของทีมผู้ชนะระดับประเทศ
17.00 - 18.00 น. กิจกรรม Ice breaking อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
18.00 - 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
19.30 น. เข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก แบ่งเป็น 3 สถานที่1. วนาเวศน์2. ลักษวรรณ บูทิค เชียงราย3. พาร์คอินน์ เชียงราย
หมายเหตุ: * ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** การแต่งกาย  -นักเรียน: ชุดนักเรียน -ครูที่ปรึกษา: ชุดสุภาพ