การรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันจัดการประชุมวิชาการ (วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562)

ลานจอดรถโรงแรมวังคำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง–ลานจอดรถโรงแรมวังคำ
(รถบัสจำนวน 2 คัน)

รอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สถานที่รับ
รอบเช้า 06.30 น. 07.30 น. 08.00 น. ลานจอดรถโรงแรมวังคำ
12.00 น.
รอบบ่าย/เย็น 17.00 น.* 20.00 น.** 13.30 น.* *หน้าอาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี   (E4)
16.30 น.* ** หน้าสระน้ำวงรี (สถานที่จัดงานเลี้ยง)

หมายเหตุ แสดงเวลาที่รถออกเดินทางจากสถานที่รับ


ลานจอดรถโรงแรมภูฟ้าวารีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง–ลานจอดรถโรงแรมภูฟ้าวารี
(รถตู้จำนวน 2 คัน)

รอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สถานที่รับ
รอบเช้า 06.30 น. 07.30 น. 08.00 น. ลานจอดรถโรงแรมภูฟ้าวารี
12.00 น.
รอบบ่าย/เย็น 17.00 น.* 20.00 น.** 13.30 น.* *หน้าอาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี   (E4)
16.30 น.* ** หน้าสระน้ำวงรี (สถานที่จัดงานเลี้ยง)