Texture Analysis for Quality Measurement of Products

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Texture Analysis for Quality Measurement of Products”
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2019 เวลา 08.30-16.30 น.
อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.30-09.00 ลงทะเบียน ทีมงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร/บริษัทจาร์พา
09.00-10.30 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์เนื้อสัมผัส คุณรัตนันท์ พรรณนารุโณทัย
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 การใช้เครื่อง Texture Analyzer เพื่อควบคุมคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ และ Personal Care คุณรัตนันท์ พรรณนารุโณทัย
 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)  
13.00-14.30 Workshop 1: การใช้เครื่อง Texture Analyzer สำหรับตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์ ทีมงานบริษัท จาร์พาฯ
14.30-16.00 Workshop 2: การใช้เครื่อง Texture Analyzer สำหรับตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และ Personal Care ทีมงานบริษัท จาร์พาฯ
16.00-16.30 สรุป Workshop และตอบข้อซักถาม ทีมงานบริษัท จาร์พาฯ